b-52.jpg - 22295 Bytes
Shotdown B-52 still in Lake, Hanoi